× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.
× Föreningens kontor och telefonbetjäning är stängda den 12–14 juni på grund av personalens TYHY-dagar.
Allt fler laddningspunkter behövs i husbolag också i Seinäjoki och Vasa

Allt fler laddningspunkter behövs i husbolag också i Seinäjoki och Vasa

Publicerad: 25.03.2024

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa och Fastighetsförbundet Österbotten hörde sig för hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara hur mycket husbolagen i Seinäjoki och Vasa har använt sig av laddningsinfrastrukturunderstödet, som redan har upphört. Både i Seinäjoki och Vasa har hittills beviljats understöd för laddningsinfrastruktur åt tjugotvå husbolag. Fastän understödet inte längre kan sökas, har Ara ännu i mars en ansökning från husbolag i vardera staden att behandla.

Fastän understöden upphörde behövs allt mera laddningsinfrastruktur

Antalet första registreringar av elbilar och laddningsbara hybridbilar översteg år 2023 för första gången antalet första registreringar av bilar med förbränningsmotor i många kommuner, också i Vasa. I Seinäjoki nåddes skärningspunkten inte riktigt ännu år 2023. Antalet laddningsbara bilar torde emellertid fortsätta att öka. Samtidigt ökar sannolikheten för att en elbil svänger in till ett sådant husbolag, där man ännu inte har förberett sig för laddning.

Press på husbolagen

- På basis av antalet första registreringar kan man anta att styrelserna i fortsättningen direkt av aktieägarna kommer att få mera förslag om att laddningspunkter ska installeras i husbolag som ännu inte har förberett sig för att laddningsbara bilar är på kommande, säger Fastighetsförbundet Österbottens verksamhetsledare Mervi Ala-Prinkkilä

Enligt bostadsaktiebolagslagen har en aktieägare rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. 

När den första elbilen eller laddhybriden svänger in på husbolagets gård, står husbolaget inför något helt nytt. Fastighetsförbundets rådgivning har i mottagna telefonsamtal börjat få frågor om laddning utan tillstånd av husbolaget via icke-granskade och ibland också mycket gamla eluttag. 

- Det är bra att komma ihåg att ett gammalt eluttag och ledningar som inte har granskats nödvändigtvis inte håller för långvarig laddning, fastän den skulle göras med låg ström. Också fastighetsförsäkringsbolagen förutsätter i sina skyddsanvisningar att husbolaget, innan fastighetens elnät används för laddning av bilar, ska låta ett elinstallationsfirma granska det befintliga elnätets och installationernas lämplighet, påminner Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaas verksamhetsledare Jorma Koutonen

Innan granskningarna och saklig installation av laddningspunkter kan olovlig laddning orsaka brandrisk i husbolaget. Åtminstone kostnaderna på grund av laddningselen kan påföras bolaget. Det lönar sig för husbolaget att förbereda sig för den första elbilens ankomst genom att fundera på hur laddningen i just det bolaget kan ordnas och att ge anvisningar till aktieägarna och invånarna på förhand om riskerna med olovlig laddning. Att laddningsbara bilar snabbt blir allt vanligare gör att laddningspunkter kommer att behövas i framtiden och husbolagen tvingas att förverkliga dem också utan understöd. 

 

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry och Fastighetsförbundet Österbotten rf är fastighetsägarnas intressebevakare och expertorganisationer inom fastighetsbranschen som företräder bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och hyreshusfastigheter. Båda fastighetsföreningarna hör till det riksomfattande Finlands Fastighetsförbund. 

Ytterligare upplysningar: 
verksamhetsledare Mervi Ala-Prinkkilä, Fastighetsförbundet Österbotten rf, tfn 040 545 5949
verksamhetsledare Jorma Koutonen, Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry, (03) 3125 0211

Sök